O mateřská škole

MŠ Červený vrch

Popis školky:

Mateřská škola Červený vrch, Alžírská 1/647, Praha 6 byla nově zrekonstruována a slavnostně otevřena v září roku 2010. Je to 3 podlažní budova. Ve dvou podlažích je mateřská škola, ve třetím podlaží dvě první třídy, takže děti mohou plynule přecházet do základní školy. Budova je architektonicky a designově moderně řešená, vybavená, provoz plně vyhovuje podmínkám mateřské školy. Školní zahrada je netradičně řešená s řadou nejmodernějších relaxačních a cvičebních prvků rozvíjející základní pohybové dovednosti dětí. Kapacita je 52 dětí, rozdělených do 2 tříd ve věku 3-4,5 let a 4,5-6 let v počtu 26 dětí na jednu třídu.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „JÁ A MŮJ BAREVNÝ SVĚT.“ Je zaměřen na rozvoj prosociálních potřeb, návyků a dovedností dětí. Mateřská škola se také ve větší míře věnuje estetickým výchovám, ekologii a environmentální výchově.

Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Strava je klasická, se zvýšeným přísunem ovoce a zeleniny. Pitný režim je samozřejmostí, k dispozici po celý den.

Zájmové aktivity:

2x týdně výuka anglického jazyka ve 2 skupinách. Výuku vede kvalifikovaná učitelka ZŠ s osobní znalostí předškolních metod a forem práce.

1x týdně kroužek „Šikula“ zaměřený na výtvarnou, pracovní výchovu s prvky přípravy dětí na vstup do základní školy.

1x za 14 dní logopedie pro přihlášené děti, kterou vede speciální pedagog s logopedickou aprobací.

1x taneční kroužek, který je veden kmenovou učitelkou MŠ

Další informace:

To, že je MŠ součástí ZŠ nám umožňuje 1x týdně navštěvovat tělocvičnu a v jarních měsících školní bazén, kde děti pod vedením lektora získávají základy plaveckých dovedností. 1x za měsíc máme v MŠ divadlo, koncert či výchovný program, popř. děti jedou do divadla. 2x ročně jezdíme na výlet. Je nutné vyzdvihnou i výraznou spolupráci se základní školou. Společně se účastníme řady akcí, projektů, které jsou obrovským oživením a přínosem v přípravě dětí na vstup do ZŠ a v rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi. V MŠ pracuje i velmi kvalitní rodičovské sdružení. Za zmínku stojí i spolupráce se společností „Dar“sdružení pro handicapované děti, které zveme na společná divadla, vyrábíme drobné dárky. Společně si hrajeme na školní zahradě.

MŠ Pod Novým lesem

Popis školky:

Mateřská škola Pod Novým lesem je školka s bohatou, téměř 90letou tradicí. Byla uvedena do provozu v roce 1925. Přestože budova nebyla účelově stavěná, uspořádání, vybavení zcela vyhovuje podmínkám a provozu mateřské školy. Je to škola rodinného typu, která umožňuje dětem se zde i tak cítit. Mateřská škola má kapacitou 45 dětí, rozdělených do dvou tříd ve věku 3-4,5 let a 4,5-6 let. Škola je dvoupodlažní, kde v I. podlaží se nachází I. oddělení, lehárna, šatna a vestibul. Ve druhém podlaží je II. oddělení, kancelář, jídelna. Mateřská škola je umístěna v centru starého Veleslavína.

Školní zahrada je netradičně zařízená, kopíruje terén, kterého využila k zabudování moderních relaxačních a cvičebních prvků, které podporují rozvíjení základních pohybových dovedností dětí.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „JÁ A MŮJ BAREVNÝ SVĚT.“ Je zaměřen na rozvoj prosociálních potřeb, dovedností a návyků dětí. Samotné umístění mateřské školy umožňuje se ve větší míře věnovat ekologické a environmentální výchově a to v součinnosti s estetickou výchovou. Základní pedagogickou metodou je hra, prováděná formou činnostního, smyslového a prožitkového učení.

Adaptační program je nastaven individuálně, dle vyspělosti a potřeb každého dítěte. Strava preferuje prvky zdravé výživy, zvýšený příjem ovoce a zeleniny. Pitný režim je samozřejmostí, k dispozici po celý den.

Zájmové aktivity:

2x týdně výuka anglického jazyka ve 2 skupinách. Výuku vede učitelka ZŠ s osobní znalosít prostředí, znalostí individuálních potřeb dětí a především znalostí předškolních metod a forem práce.

1x týdně kroužek výtvarné a pracovní výchovy, kde se děti seznamují s netradičními technikami, rozvíjí si svou grafomotoriku, fantazii, kreativitu.

1x za 14 dní logopedie pro přihlášené děti, kterou vede speciální pedagog s logopedickou aprobací.

Další informace:

Spojení se základní školou nám dává možnost pravidelně,1x týdně navštěvovat tělocvičnu a v jarních měsících potom školní bazén, kde děti pod vedením lektora získávají elementární plavecké návyky. 1x za měsíc máme v MŠ divadelní představení, koncert či výchovný program, popř. děti přímo navštíví divadlo. 2x ročně jezdíme na výlet. Významnou úlohu v celém výchovně vzdělávacím procesu má úzké propojení se základní školou. Pořádáme řadu společných akcí a projektů, které mají vliv na přípravu dětí na vstup do ZŠ, na rozvoj prosociálních návyků, toleranci a vzájemnou empatii. V mateřské škole pracuje kvalitní rodičovské sdružení, spoluorganizuje a účastní se nejrůznějších akcí, které vedou k prohloubení vzájemných vztahů.